PAKETRESEVILLKOR


 

INLEDANDE BESTÄMMELSER
1 § Denna lag gäller paketresor som arrangörer, själva eller genom återförsäljare, säljer eller marknadsför.
2 § Med paketresa avses i lagen ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som
1. består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering,
2. varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt
3. säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser  som är knutna till varandra.
   Lagen gäller även om olika tjänster som ingår i arrangemanget skall betalas var för sig.
   Med inkvartering avses i första stycket 1 logi som inte är att anse som enbart ett led i en transporttjänst.
   När ordet resa eller avledningar därav förekommer i lagen avses även arrangemang där transport inte ingår.
3 § I lagen avses medarrangör: den som annat än tillfälligtvis organiserar paketresor och säljer eller marknadsför dem direkt eller genom en återförsäljare,
återförsäljare: den som säljer eller marknadsför paketresor som organiseras av någon annan såsom arrangör,
resenär: den som själv eller genom någon annan förvärvar en paketresa,
avtal: den överenskommelse om en paketresa som träffas mellan å ena sidan resenären och å andra sidan arrangören och återförsäljaren eller en av dessa.
4 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för resenären är utan verkan mot denne, om han förvärvar paketresan huvudsakligen för enskilt ändamål från en näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet.
Information m. m.
5 § Kataloger och broschyrer som tillhandahålls resenärer skall innehålla tydlig och begriplig information om priset samt i förekommande fall om  resmål, transporter, inkvartering, måltider, resplan, inresebestämmelser,  betalningsvillkor och villkor om minsta antal resenärer för resan. Uppgifterna i kataloger och broschyrer är bindande för arrangören. Ändringar får dock göras innan avtal träffas, om ett uttryckligt förbehåll  om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om resenären tydligt  informeras om ändringarna.
6 § Innan ett avtal sluts skall resenären på lämpligt sätt informeras om sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan samt, i den mån det har betydelse för resenären, om vad som gäller i fråga om pass och visum för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
I god tid före resan skall resenären på lämpligt sätt få information om
1. transportarrangemang och försäkringsmöjligheter,
2. sådana uppgifter som gör det möjligt dels för resenären att komma i kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan, dels för anhöriga att komma i kontakt med resenären om denne är underårig.
7 § Arrangören ansvarar för att kataloger och broschyrer innehåller information enligt 5 § första stycket.
   Arrangören och återförsäljaren ansvarar för att information lämnas enligt 6 §.
   Om sådan information som avses i 5 och 6 §§ inte lämnas ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29-36 §§ om marknadsstörningsavgift. Sådan information ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen. Lag (2008:494).
Avtalet
8 § Arrangören skall se till att avtalet innehåller uttryckliga villkor om  priset för resan och kostnader som kan tillkomma, betalningsvillkor och  reklamationsfrister samt, beroende på vad som ingår i paketresan, om  resmål, resplan, transporter, inkvartering, andra turisttjänster, särskilda  önskemål från resenärens sida som godtagits och försäkringar. Alla avtalsvillkor skall framgå av en skriftlig handling. Arrangören skall också se till att handlingen innehåller uppgifter som gör det möjligt att komma i kontakt med arrangören eller återförsäljaren under resan.
Innan avtal träffas skall resenären på lämpligt sätt få del av avtalsvillkor  och information enligt första stycket. Han skall få ett eget exemplar av den skriftliga handlingen.
Andra stycket gäller inte när avtal träffas kort före avresan.
9 § Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer  som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
Överlåtelse av resan
10 § Resenären får överlåta paketresan till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan, om han i skälig tid före avresan underrättar arrangören eller återförsäljaren om sin avsikt. När resan överlåts enligt första stycket är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot den andra parten i avtalet för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.
Ändringar före avresan, m. m.
11 § Avtalsvillkor får ändras till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske. Priset får höjas endast om det  dessutom av avtalet framgår tydligt hur det nya priset skall fastställas.
Priset får höjas endast på grund av
1. ändringar i transportkostnader,
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i  resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Ett avtalsvillkor om att priset kan ändras får inte vara ensidigt till  resenärens nackdel.
12 § Resenären får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han har åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären. Resenären får också frånträda avtalet,  om avtalsvillkoren ändras enligt 11 § och ändringen är väsentligt till hans  nackdel.
Om arrangören avser att bryta avtalet, eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
13 § Frånträder resenären avtalet enligt 12 §, har han rätt till en annan  paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören eller  återförsäljaren kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa, har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa  inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt  avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
14 § I sådana fall som avses i 13 § har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger  inte, om arrangören visar
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till  resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättats  om att resan ställts in, eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde  ha undvikit eller övervunnit.
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är  arrangören fri från skadeståndsansvar enligt första stycket 2 endast om  också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen.  Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare  led.
Ändringar efter avresan, m. m.
15 § Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan  tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang  utan extra kostnad för resenären.
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
Innebär en förändring i paketresan enligt första eller andra stycket en försämring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.
16 § Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 15 § har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på  honom.
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
17 § Skadestånd enligt 15 och 16 §§ omfattar, förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada.
18 § Skador som omfattas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage, lagen (2010:510) om lufttransporter, järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts enligt de bestämmelserna i stället för enligt denna lag. Arrangören är dock alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har rätt att fordra enligt de nämnda bestämmelserna. Lag (2010:514).
19 § Resenären får inte åberopa fel som avses i 15 eller 16 §, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet.
Utan hinder av första stycket får resenären åberopa fel, om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och  heder. Resenärens skyldighet att reklamera enligt första stycket skall framgå tydligt av avtalet.
20 § Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller hans lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.
Tillsyn
21 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag följs. Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad eller olägenhet än som är nödvändigt.
22 § För tillsynen har Konsumentverket eller den som verket utser rätt att göra inspektioner hos arrangörer och återförsäljare och att ta del av alla handlingar som behövs för tillsynen. Arrangörer och återförsäljare skall lämna de upplysningar om verksamheten som begärs för tillsynen.
Om en arrangör eller en återförsäljare inte tillhandahåller handlingar eller lämnar upplysningar i ett sådant fall som avses i första stycket, får  Konsumentverket förelägga arrangören eller återförsäljaren vid vite att  fullgöra sin skyldighet.
23 § Om Konsumentverket enligt 22 § andra stycket har förelagt en arrangör eller en återförsäljare att tillhandahålla en handling, får beslutet överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Konsumentverket enligt 22 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:99).
Övergångsbestämmelser
1992:1672
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. Bestämmelserna i 5 § första stycket gäller inte för kataloger eller broschyrer som har framställts före ikraftträdandet.
3. Uppgifter i kataloger eller broschyrer som har framställts före ikraftträdandet får ändras, även om det i katalogen eller broschyren inte har gjorts något sådant förbehåll som sägs i 5 § andra stycket.
1995:99
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.